Change sorting method:

Base stations Otago (according to elevation)

All base stations in Otago sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Otago

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Otago - highest entry point to the ski resort (1610 m)

The ski resort The Remarkables at 1,610 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Otago.

Highest base station in Otago – ski resort The Remarkables

Highest base stations in Otago

1-4 out of 4 ski resorts

Test result
333 m (1610 m - 1943 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
  • 7 ski lifts
NZ$ 159,- / approx. € 88,-

Test result
634 m (1260 m - 1894 m)
40 km 9 km 20 km 11 km
  • 8 ski lifts
NZ$ 185,- / approx. € 103,-

Test result
700 m (1260 m - 1960 m)
22 km 4 km 9 km 9 km
  • 3 ski lifts
NZ$ 185,- / approx. € 103,-

Test result
462 m (1167 m - 1629 m)
40 km 8 km 16 km 16 km
  • 8 ski lifts
NZ$ 159,- / approx. € 88,-
1-4 out of 4 ski resorts