Change sorting method:

Osttirol (East Tyrol): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Osttirol (East Tyrol) (mountain station): All 14 ski resorts sorted according to elevation. in Osttirol (East Tyrol).


Highest ski resort in Osttirol (East Tyrol) (2,525 m)

The ski resort St. Jakob im Defereggental – Brunnalm is the highest ski resort in Osttirol (East Tyrol). With 2,525 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Osttirol (East Tyrol).

Highest ski resort in Osttirol (East Tyrol) – ski resort St. Jakob im Defereggental – Brunnalm

Osttirol (East Tyrol): highest ski resorts

1-14 out of 14 ski resorts

Test result
1402 m (1020 m - 2422 m)
44.6 km 9.5 km 24.5 km 10.6 km
  • 14 ski lifts
€ 50,-

Test result
1307 m (1100 m - 2407 m)
22.4 km 5.3 km 16.1 km 1 km
  • 7 ski lifts
€ 50,-

Test result
618 m (1660 m - 2278 m)
21 km 7.9 km 11.5 km 1.6 km
  • 6 ski lifts
€ 50,-

Evaluation
818 m (1430 m - 2248 m)
12.2 km 3.4 km 7.8 km 1 km
  • 5 ski lifts
€ 38,-

Test result
1355 m (668 m - 2023 m)
16 km 0.5 km 11.3 km 4.2 km
  • 4 ski lifts
€ 50,-

Evaluation
464 m (1356 m - 1820 m)
4 km 1 km 3 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 26.70

Evaluation
128 m (1312 m - 1440 m)
2 km 1 km 0.5 km 0.5 km
  • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
80 m (1110 m - 1190 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-14 out of 14 ski resorts