Change sorting method:

Northwestern Italy: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Northwestern Italy (mountain station): All 97 ski resorts sorted according to elevation. in Northwestern Italy.


Highest ski resort in Northwestern Italy (3,899 m)

The ski resort Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn is the highest ski resort in Northwestern Italy. With 3,899 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Northwestern Italy.

Highest ski resort in Northwestern Italy – ski resort Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn

Northwestern Italy: highest ski resorts

51-97 out of 97 ski resorts

Evaluation
550 m (1450 m - 2000 m)
9.6 km 4.6 km 2 km 3 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
610 m (1340 m - 1950 m)
35 km 15 km 10 km 10 km
 • 8 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
875 m (1075 m - 1950 m)
7 km 3 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

535 m (1360 m - 1895 m)
30 km 8 km 14 km 8 km
 • 6 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
493 m (1387 m - 1880 m)
11 km 2.3 km 8.2 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
880 m (980 m - 1860 m)
17.2 km 9.4 km 6.8 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
757 m (1088 m - 1845 m)
7.5 km 2.1 km 3.3 km 2.1 km
 • 6 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
600 m (1200 m - 1800 m)
15 km 1 km 12 km 2 km
 • 4 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
521 m (1264 m - 1785 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
670 m (1110 m - 1780 m)
4.2 km 1.5 km 2 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
300 m (1480 m - 1780 m)
3.6 km 0.9 km 2.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16.50

Evaluation
474 m (1298 m - 1772 m)
3 km 1.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
 • Heli-skiing
€ 21,-

868 m (900 m - 1768 m)
35 km 8 km 15 km 12 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
20 m (1740 m - 1760 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
€ 19,-

96 m (1654 m - 1750 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
688 m (1052 m - 1740 m)
8.8 km 4 km 3.2 km 1.6 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
1036 m (702 m - 1738 m)
28.6 km 4.8 km 21.6 km 2.2 km
 • 5 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
742 m (952 m - 1694 m)
14.4 km 0.5 km 10.8 km 3.1 km
 • 4 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
272 m (1420 m - 1692 m)
3 km 0.2 km 2.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
141 m (1540 m - 1681 m)
1.7 km 1.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
19 m (1625 m - 1644 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
430 m (1200 m - 1630 m)
5 km 2.4 km 2.4 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
392 m (1229 m - 1621 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
513 m (1098 m - 1611 m)
35 km 13 km 12 km 10 km
 • 8 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
465 m (1135 m - 1600 m)
3.5 km 1 km 2.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
300 m (1300 m - 1600 m)
4 km 0.8 km 2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
60 m (1452 m - 1512 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 9,-

Evaluation
222 m (1269 m - 1491 m)
17.9 km 5.6 km 11.2 km 1.1 km
 • 8 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
20 m (1460 m - 1480 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
93 m (1381 m - 1474 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

210 m (1250 m - 1460 m)
 • 3 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
354 m (1075 m - 1429 m)
5.9 km 4 km 1.9 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (1345 m - 1420 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
90 m (1320 m - 1410 m)
1 km 0.2 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
290 m (1060 m - 1350 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
137 m (1165 m - 1302 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

240 m (960 m - 1200 m)
 • 3 ski lifts
€ 15,-

165 m (950 m - 1115 m)
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
165 m (900 m - 1065 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
123 m (793 m - 916 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
51-97 out of 97 ski resorts