Change sorting method:

Nagano: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Nagano Prefecture (mountain station): All 102 ski resorts sorted according to elevation. in the Nagano Prefecture.


Highest ski resort in the Nagano Prefecture (2,307 m)

The ski resort Yokoteyama-Shibutoge (same elevation: Shigakogen Mountain Resort) is the highest ski resort in the Nagano Prefecture. With 2,307 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Nagano Prefecture.


Nagano: highest ski resorts

51-102 out of 102 ski resorts

Evaluation
155 m (1390 m - 1545 m)
7.1 km 2.1 km 3.4 km 1.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

600 m (900 m - 1500 m)
10 km 4 km 3.5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

230 m (1200 m - 1430 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

530 m (872 m - 1402 m)
20 km 8 km 6 km 6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
64 m (1337 m - 1401 m)
1.5 km 0.2 km 0.5 km 0.8 km
 • 1 ski lift
¥ 3800,- / approx. € 32,-

200 m (1200 m - 1400 m)
3 km 0.8 km 1.5 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
306 m (1091 m - 1397 m)
7 km 1.5 km 4 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

84 m (1281 m - 1365 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 28,-

190 m (1160 m - 1350 m)
2.2 km 1.5 km 0.5 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

540 m (800 m - 1340 m)
34.8 km 10.4 km 12.2 km 12.2 km
 • 18 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
160 m (1145 m - 1305 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

483 m (810 m - 1293 m)
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
539 m (750 m - 1289 m)
50 km 25 km 15 km 10 km
 • 12 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 37,-

760 m (479 m - 1239 m)
27 km
 • 18 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 34,-

274 m (927 m - 1201 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

430 m (770 m - 1200 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

460 m (740 m - 1200 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

398 m (798 m - 1196 m)
2.8 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

320 m (838 m - 1158 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
215 m (940 m - 1155 m)
5.8 km 2.3 km 1.8 km 1.7 km
 • 9 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

300 m (850 m - 1150 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
300 m (830 m - 1130 m)
5.5 km 2 km 3.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

120 m (1000 m - 1120 m)
0.9 km 0.3 km 0.3 km 0.3 km
 • 1 ski lift
¥ 3500,- / approx. € 29,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

150 m (900 m - 1050 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

270 m (780 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

80 m (950 m - 1030 m)
2 km 0.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 3 ski lifts

181 m (839 m - 1020 m)
 • 2 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

450 m (395 m - 845 m)
 • 7 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
404 m (398 m - 802 m)
4.1 km 0.9 km 2.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
1.4 km 0.7 km 0.4 km 0.3 km
 • 1 ski lift

Evaluation
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5000,- / approx. € 41,-
51-102 out of 102 ski resorts