Change sorting method:

Kronach: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the County of Kronach (mountain station): All 7 ski resorts sorted according to elevation. in the County of Kronach.


Highest ski resort in the County of Kronach (735 m)

The ski resort Tettau – Wildberg is the highest ski resort in the County of Kronach. With 735 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the County of Kronach.


Kronach: highest ski resorts