Change sorting method:

Hokkaido: highest ski resorts

List of the highest ski resorts on Hokkaido (mountain station): All 119 ski resorts sorted according to elevation. on Hokkaido.


Highest ski resort on Hokkaido (1,600 m)

The ski resort Asahidake is the highest ski resort on Hokkaido. With 1,600 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on Hokkaido.


Hokkaido: highest ski resorts

51-119 out of 119 ski resorts

125 m (30 m - 155 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
  • 2 ski lifts

Evaluation
80 m (60 m - 140 m)
1 km 0.5 km 0.3 km 0.2 km
  • 1 ski lift

Evaluation
57 m (83 m - 140 m)
1.2 km 0.9 km 0.3 km 0 km
  • 1 ski lift

106 m (20 m - 126 m)
  • 2 ski lifts

Evaluation
95 m (25 m - 120 m)
2.7 km 1 km 1.1 km 0.6 km
  • 1 ski lift

80 m (20 m - 100 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
  • 1 ski lift
¥ 3200,- / approx. € 27,-

35 m (9 m - 44 m)
  • 2 ski lifts

¥ 2110,- / approx. € 17,-

¥ 1500,- / approx. € 12,-
51-119 out of 119 ski resorts