Change sorting method:

Herzegovina-Neretva: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Herzegovina-Neretva Canton (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in Herzegovina-Neretva Canton.


Highest ski resort in Herzegovina-Neretva Canton (1,551 m)

The ski resort Blidinje – Risovac is the highest ski resort in Herzegovina-Neretva Canton. With 1,551 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Herzegovina-Neretva Canton.

Highest ski resort in Herzegovina-Neretva Canton – ski resort Blidinje – Risovac

Herzegovina-Neretva: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts
1-2 out of 2 ski resorts