Change sorting method:

Gmünd: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the District of Gmünd (mountain station): All 2 ski resorts sorted according to elevation. in the District of Gmünd.


Highest ski resort in the District of Gmünd (1,050 m)

The ski resort Aichelberglifts – Karlstift (Bad Großpertholz) is the highest ski resort in the District of Gmünd. With 1,050 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the District of Gmünd.


Gmünd: highest ski resorts

1-2 out of 2 ski resorts