Change sorting method:

Base stations Västra Götaland (according to elevation)

All base stations in Västra Götaland County (Västra Götalands län) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Västra Götaland County (Västra Götalands län)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Västra Götaland County (Västra Götalands län) - highest entry point to the ski resort (240 m)

The ski resort Falköping Alpin at 240 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Västra Götaland County (Västra Götalands län).


Highest base stations in Västra Götaland County (Västra Götalands län)

1-7 out of 7 ski resorts

70 m (240 m - 310 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
  • 4 ski lifts
Skr 240,- / approx. € 23,-

Evaluation
109 m (179 m - 288 m)
2.6 km 1.8 km 0.8 km 0 km
  • 7 ski lifts
Skr 350,- / approx. € 33,-

140 m (130 m - 270 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
  • 2 ski lifts
Skr 250,- / approx. € 24,-

80 m (120 m - 200 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
  • 4 ski lifts
Skr 280,- / approx. € 27,-

Evaluation
92 m (68 m - 160 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
  • 2 ski lifts
Skr 250,- / approx. € 24,-

Evaluation
42 m (68 m - 110 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 14,-

Evaluation
40 m (20 m - 60 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
  • 3 ski lifts
Skr 280,- / approx. € 27,-
1-7 out of 7 ski resorts