Change sorting method:

Southwestern Ontario: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Southwestern Ontario (mountain station): All 7 ski resorts sorted according to elevation. in Southwestern Ontario.


Highest ski resort in Southwestern Ontario (517 m)

The ski resort Osler Bluff Ski Club is the highest ski resort in Southwestern Ontario. With 517 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Southwestern Ontario.


Southwestern Ontario: highest ski resorts

1-7 out of 7 ski resorts

Evaluation
226 m (291 m - 517 m)
21 km 5 km 7 km 9 km
  • 4 ski lifts
C$ 75.22 / approx. € 49,-

Evaluation
295 m (165 m - 460 m)
20 km 10 km 6 km 4 km
  • 5 ski lifts
C$ 80,- / approx. € 52,-

Evaluation
220 m (230 m - 450 m)
29.3 km 6.1 km 14.3 km 8.9 km
  • 8 ski lifts
C$ 85,- / approx. € 55,-

Evaluation
245 m (185 m - 430 m)
9 km 2 km 6 km 1 km
  • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 48,-

190 m (240 m - 430 m)
  • 5 ski lifts
C$ 80,- / approx. € 52,-

Evaluation
155 m (255 m - 410 m)
15 km 3 km 8 km 4 km
  • 5 ski lifts
C$ 75,- / approx. € 48,-

Evaluation
63 m (265 m - 328 m)
6 km 3 km 2.2 km 0.8 km
  • 3 ski lifts
C$ 44,- / approx. € 28,-
1-7 out of 7 ski resorts