Change sorting method:

Shanghai: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Shanghai (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. in Shanghai.


Highest ski resort in Shanghai (30 m)

The ski resort Yinqixing Indoor Skiing – Shanghai is the highest ski resort in Shanghai. With 30 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Shanghai.


Shanghai: highest ski resorts