Change sorting method:

Rosenheim: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the County of Rosenheim (mountain station): All 8 ski resorts sorted according to elevation. in the County of Rosenheim.


Highest ski resort in the County of Rosenheim (1,723 m)

The ski resort Wendelstein – Brannenburg/Osterhofen is the highest ski resort in the County of Rosenheim. With 1,723 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the County of Rosenheim.

Highest ski resort in the County of Rosenheim – ski resort Wendelstein – Brannenburg/Osterhofen

Rosenheim: highest ski resorts

1-8 out of 8 ski resorts

Test result
713 m (850 m - 1563 m)
31 km 5 km 23 km 3 km
  • 14 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
111 m (739 m - 850 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
  • 6 ski lifts
€ 15.50
1-8 out of 8 ski resorts