Change sorting method:

Mediterranean Region: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Mediterranean Region (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. in the Mediterranean Region.


Highest ski resort in the Mediterranean Region (2,547 m)

The ski resort Saklikent is the highest ski resort in the Mediterranean Region. With 2,547 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Mediterranean Region.


Mediterranean Region: highest ski resorts

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
697 m (1850 m - 2547 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
  • 3 ski lifts

Evaluation
744 m (1650 m - 2394 m)
19 km 3.9 km 9.1 km 6 km
  • 6 ski lifts

Evaluation
195 m (1835 m - 2030 m)
3.2 km 2.4 km 0.8 km 0 km
  • 4 ski lifts
1-3 out of 3 ski resorts