Change sorting method:

Lviv: elevation differences of ski resorts

All 14 ski resorts in the Lviv Oblast sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Lviv Oblast (552 m)

The ski resort Vysokyy Verh – Zahar Berkut 552 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Lviv Oblast.


Ski resorts with the biggest elevation differences in the Lviv Oblast

1-14 out of 14 ski resorts

Evaluation
552 m (671 m - 1223 m)
9 km 5 km 3 km 1 km
 • 5 ski lifts
UAH 700,- / approx. € 22,-

Evaluation
550 m (682 m - 1232 m)
12 km 3 km 7 km 2 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
310 m (770 m - 1080 m)
4.4 km 0 km 3.6 km 0.8 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
268 m (792 m - 1060 m)
7 km 1 km 5 km 1 km
 • 3 ski lifts
UAH 800,- / approx. € 25,-

Evaluation
226 m (583 m - 809 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
168 m (583 m - 751 m)
2.6 km 2 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
161 m (403 m - 564 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

133 m (642 m - 775 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
120 m (280 m - 400 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
89 m (500 m - 589 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
80 m (972 m - 1052 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (292 m - 367 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 550,- / approx. € 17,-

Evaluation
66 m (314 m - 380 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
57 m (299 m - 356 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
1-14 out of 14 ski resorts