Change sorting method:

Hrubý Jeseník: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Hrubý Jeseník (mountain station): All 20 ski resorts sorted according to elevation. in the Hrubý Jeseník.


Highest ski resort in the Hrubý Jeseník (1,464 m)

The ski resort Praděd – Figura is the highest ski resort in the Hrubý Jeseník. With 1,464 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Hrubý Jeseník.


Hrubý Jeseník: highest ski resorts

1-20 out of 20 ski resorts

Evaluation
264 m (1200 m - 1464 m)
4.6 km 2.5 km 1.2 km 0.9 km
 • 7 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Evaluation
569 m (782 m - 1351 m)
8 km 2 km 5 km 1 km
 • 5 ski lifts
CZK 580,- / approx. € 23,-

Evaluation
302 m (862 m - 1164 m)
3.9 km 1.3 km 1.8 km 0.8 km
 • 8 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Evaluation
521 m (574 m - 1095 m)
11.5 km 5.5 km 5.3 km 0.7 km
 • 4 ski lifts
CZK 730,- / approx. € 29,-

Evaluation
210 m (750 m - 960 m)
1.8 km 0 km 1.1 km 0.7 km
 • 1 ski lift
CZK 600,- / approx. € 24,-

Evaluation
200 m (760 m - 960 m)
2.4 km 1.7 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
283 m (623 m - 906 m)
1.5 km 0.8 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 480,- / approx. € 19,-

Evaluation
215 m (675 m - 890 m)
2.6 km 1.6 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
101 m (768 m - 869 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
120 m (740 m - 860 m)
1.2 km 0.3 km 0.9 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 12,-

Evaluation
150 m (650 m - 800 m)
0.8 km 0.3 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
115 m (625 m - 740 m)
3 km 2.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 13,-

166 m (530 m - 696 m)
2.2 km 0.5 km 1.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 13,-

60 m (622 m - 682 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 350,- / approx. € 14,-

85 m (558 m - 643 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
95 m (546 m - 641 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
100 m (510 m - 610 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

114 m (495 m - 609 m)
1.1 km 0.7 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-
1-20 out of 20 ski resorts