Change sorting method:

Manitoba: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Manitoba (mountain station): All 8 ski resorts sorted according to elevation. in Manitoba.


Highest ski resort in Manitoba (600 m)

The ski resort Minnedosa Ski Valley is the highest ski resort in Manitoba. With 600 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Manitoba.


Map: highest ski resorts in Manitoba (Top 10)

Manitoba: highest ski resorts

1-8 out of 8 ski resorts

Elevation info 520 m - 600 m (Difference 80 m)
Slopes 1.6 km 0.8 km 0.6 km 0.2 km
Ski lifts
  • 2
Lift ticket C$ 37,- / approx. € 25,- (Day ticket main season)

Elevation info 469 m - 572 m (Difference 103 m)
Slopes 4.9 km 3 km 1 km 0.9 km
Ski lifts
  • 2
Lift ticket C$ 25,- / approx. € 17,- (Day ticket main season)
Towns/villages Benito, Swan River

Elevation info 400 m - 552 m (Difference 152 m)
Slopes 10 km 4 km 3 km 3 km
Ski lifts
  • 6
Lift ticket C$ 50,- / approx. € 34,- (Day ticket main season)
Towns/villages Inglis

Elevation info 390 m - 460 m (Difference 70 m)
Slopes 1.9 km 0.6 km 1 km 0.3 km
Ski lifts
  • 2
Lift ticket C$ 44,- / approx. € 30,- (Day ticket main season)

Elevation info 250 m - 280 m (Difference 30 m)
Slopes 0.6 km 0.4 km 0.1 km 0.1 km
Ski lifts
  • 2
Lift ticket C$ 25,- / approx. € 17,- (Day ticket main season)

Slopes 1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
Ski lifts
  • 5
Lift ticket C$ 25,- / approx. € 17,- (Day ticket main season)

Lift ticket C$ 35,- / approx. € 24,- (Day ticket main season)

Lift ticket C$ 32,- / approx. € 22,- (Day ticket main season)
1-8 out of 8 ski resorts